THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC TEM NHÃN AVENTICS & MỘT SỐ DÒNG SẢN PHẨM ASCO CHUYỂN ĐỔI THÀNH AVENTICS

I. Thay đổi hình thức tem nhãn in trên các sản phẩm AVENTICS

 

1.	Thay đổi hình thức tem nhãn in trên các sản phẩm AVENTICS

 

II. Các dòng sản phẩm của ASCO sát nhập hãng AVENTICS

các dòng sản phẩm của ASCO sát nhập hãng AVENTICS